Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 16
Ders Planları  › Bölüm Dersleri İçerikleri
Bölüm Dersleri İçerikleri

Kod (Code) ELK111
Ders (Title) Elektrik Mühendisliğine Giriş (Inroduction to Electrical Engineering)
İçerik Elektrik Mühendisliği programındaki öğrenimine yeni başlayan öğrencilere; öncelikle mühendislik etiği, meslekte profesyonellik, mühendislikte çevre bilinci ve bilimsel etik kavramlarını tanıtmaktır. Buna ek olarak, mühendisliğin sosyal hayat üzerine ve sosyal yaşamın mühendislik mesleği üzerine etkileri ele alınacaktır. Diğer yandan, öğrencilere Elektrik mühendisliğinin mühendislik dünyasındaki yeri ve diğer mühendislik dalları ile felsefi, bilimsel ve mühendislik açısından ilişkileri anlatılacaktır. Ayrıca Elektrik mühendisliği eğitimi, iş hayatı, ilgili yönetmelikler ve standartlar, ilgili teknolojiler ve elektrik mühendisliğinin geleceği konuları ele alınacaktır.
Content  

Kod (Code) ELK234
Ders (Title) Elektrik Santral Makinaları (Power Plant Machines)
İçerik Teknik termodinamiğinin temelleri, buhar ve gaz çevrimleri, Isıl enerji dönüşümü, buhar kazanı, buhar ve gaz türbinleri, termik santralların yapısı ve çevre kirliliği sorunları, nükleer santrallar, bileşik ısı-güç üretimi, hidrostatik basınç ve kuvvet kavramı, yük kayıpları. Hidrolik makinaların sınıflandırılması, tanım sayısı, hidroelektrik sanralların temel organları. Su türbinleri.
Content The basics of technical thermodynamics, steam and gas power cyles, thermal energy conversion, boiler, steam and gas turbines. The construction of thermal power plants and environmental pollution issues, nuclear power plants, combined thermal-power generation (cogeneration). The concepts of hydrostatic pressure and force, power losses. The classification of hydraulic machines. Description number. Components of hydroelectric power plants. Hydro turbines.

Kod (Code) ELK244
Ders (Title) Elektrik Makinalarının Temelleri ()
İçerik Enerji, Elektro mekanik enerji dönüşümünde genel ilkeler. Tanımlar ve referans işaretler. Enerji sakınımı ve enerji denge denklemi. Moment ve kuvvet ile magnetik ve elektrik alan enerjileri arasındaki ilişkiler. Öz ve karşıt endüklemler, moment ve kuvvet, genelleştirlimiş ve ilkel makina modelleri ve sürekli enerji dönüşüm koşulları, çeşitli makina modelleri.
Content  

Kod (Code) ELK371
Ders (Title) Aydınlatma Tekniği (Illumination Technique)
İçerik Işık görme olayı; Fotometrik büyüklükler ve yasalar; Fizyoojik-optik esaslar; ışık üretiminin temelleri; ışık kaynakları; Aydınlatma aygıtları; Aydınlatmanın bileşenleri,Aydınlatma hesabı, Gerilim düşümü ve iletken kesidi hesapları.
Content

Kod (Code) ELK341E
Ders (Title) Elektrik Makinaları I (Electrical Machines I)
İçerik Bir ve üç fazlı transformatörlerin yapılışları, mıknatıslanma akımı, eşdeğer devre, boşta ve yükte çalışma, fazör diyagramı, boşta ve kısa devre deneyleri, gerilim değişimi, paralel çalışma, üç fazlı transformatörlerin bağlama grupları, devreye alma akımı, bir ve üç fazlı asenkron makinaların yapılışları, bir ve üç fazlı sargılara giriş, sargı faktörleri, e.m.k. ifadesi, döner alan teorisi, fazör diyagramları, güç bilançosu, anma ve devrilme momenti, yolverme ve frenleme yöntemleri, hız ayar yöntemleri.
Content Construction of single and three-phase transformers, magnetization current, equivalent circuit, no-load and loaded operation, phasor diagrams, open- and short-circuit tests, voltage regulation, parallel operation, connection groups of three-phase transformers, inrush current, construction of single and three-phase induction machines, introduction to single and three-phase windings, winding coefficients, expression of e.m.f., rotating field theory, phasor diagrams, power-flow diagram, rated and pull-out torque, starting and braking methods, speed control methods.

Kod (Code) ELK361E
Ders (Title) Engineering Drawing and Design (Engineering Drawing and Design)
İçerik  
Content This course is intended to introduce fundamental concepts of engineering drawing and design methodologies used in engineering. This course provides an involvement of each student in open ended problems relating to actual design. The course is also organized to develop skills such as document preparation and interpersonal communications, which are an integral part of a design process and are cruial to the intellectual life and practice of successful engineers. Assingment of group studies during the semester will hwlp improving student's skills in the areas of technical communication and presentation. Case studies assigned to the group are carrefully selected to be appropriate to the profession of electrical angineering.

Kod (Code) ELK313
Ders (Title) Enerji İletim Hatları (Energy Transmission Lines)
İçerik İletkenler ve yapıları. Malzemelerin mukavemet hesapları. Kuvvetler. Sıcaklık sınırları. İlave buz ve rüzgar yükleri. Emniyet gerilimleri. Sehim eğrisi. Gerilme hesaplaması. Kısmi buz yükünün etkisi. Simetrik olmayan direkler arası açıklıklar. Ekonomik açıklık. Kritik açıklık. Kritik sıcaklık. Direkler ve tasarımı. Hiperstatik sistem hakkında kısa bilgi. Gerilme, çekme, burulma, eğilme kuvvetleri için elemanlarının mukavemeti. Bağlantı elemanları. İzolatörler.
Content Conductors and their structures. Strength of materials. Forces. Thermal limits. Ice and wind loading. Security of tension. Calculation of strength. Effects of partial ice loading. Asymmetrical spans. Economical span. Critical span. Critical temperature. Designs. Knowledge of hyperstatic system. Strength of materials against tension, pulling, torsion and curving forces. Junction materials. Isolators.

Kod (Code) ELK333
Ders (Title) Nükleer Mühendisliğe Giriş (Introduction to Nuclear Engineering)
İçerik Nükleer enerji ve nükleer fizik. Nötron transport, nötronlar ın yavaşlatılması, difüzyon teorisi ile reaktör analizi. Homojen termal reaktörler. Heterojen termal reaktörler. Reaktörlerin zamana bağlı davranışları. Hızlı reaktörler.
Content Nuclear energy and nuclear physics. Neutron transport. Slowing down of neutrons. Reactor analysis with diffusion theory. Homogeneous thermal reactors. Heterogeneous thermal reactors. Time-dependent behavior of reactors. Fast reactors.

Kod (Code) ELK332E
Ders (Title) Electrical Machines II (Electrical Machines II)
İçerik Senkron makinaların yapılışları, uyarma alanları ve bunların Fourier analizi, çıkık kutuplu makinalarda iki eksen teorisi, reaktansları, senkron generatör ve motorlarda endüvi reaksiyonu, eşdeğer devreleri fazör diyagramları, boşta ve yükteki karakteristikleri, kısa devre oranı, kısa devre akımı, senkronizasyon, senkron motorlara yol verme, aktif, reaktif güç ayarı, döndürme momenti, doğru akım makinaları, yapılışları, eşdeğer devre, temel denklemler, uyarma şekilleri, moment ifadeleri. Doğru akım makinalarında endüvi reaksiyonu, komütasyon, generatörve motor karakteristikleri, hız ayarı, yol verme.
Content Construction of synchronous machines, excitation fields and their Fourier analysis, two-axis theory of salient-pole machines, reactances, armature reaction in synchronous generators and motors, equivalent circuits, characteristics at no-load and full load condition, phasor diagrams, short-circuit ratio, short-circuit current, synchronization, starting of synchronous motors, active and reactive power regulation, excitation methods, torque equations. Armature reaction, commutation, generator and motor characteristics, speed control and starting methods of DC machines.

Kod (Code) ELK342
Ders (Title) Güç Elektroniği Laboratuvarı (Power Electronics Laboratory)
İçerik Güç elektroniğinde temel büyüklüklerin ölçülmesi. Güç elektroniği anahtarlama elemanları. Bir ve üç fazlı kontrolsuz doğrultucular. Bir ve üç fazlı kontrollu doğrultucular. Doğru akım kıyıcısı. Anahtarlamalı güç kaynağı. Rezonans çevirici. Alternatif akım kıyıcısı. Kare dalga evirici. Darbe genişlik modulasyonlu (PWM) evirici.
Content The measurement of the basic quantities in power electronics. Power electronics switches. Controlled and uncontrolled one- and three-phase rectifiers. DC choppers. Switched-mode power supply. Resonant converters. AC choppers. Pulse-width-modulated (PWM) inverters. square-wave inverters.

Kod (Code) ELK322E
Ders (Title) Power Transmission Systems (Power Transmission Systems)
İçerik Güç iletim sistemlerineilişkin genel kavramlar, sürekli ve simetrik çalışmada AC sistem elemanlarının eşdeğer devreleri, aktif ve reaktif güç akışı, otomatik gerilim ve üretim kontrolü. İletim hatlarında reaktif güç kompanzasyonu. Simetrik ve simetrik olmayan arıza analizi. İletim sistemlerinde koruma. Sistem kararlılığının temelleri. Doğru akım güç iletiminin temelleri.
Content Basic principles of electrical power transmission systems. Circuit equivalent models of AC transmission systems for symmetric and steady operations. Active and reactive power flow. Automatic voltage and generation control. Reactive power compensation. Analysis of balanced and unbalanced faults. Transmission system protection. Basic principles of system stability. Fundamentals of DC power transmission.

Kod (Code) ELK312
Ders (Title) Yüksek Gerilim Tekniği (High Voltage Techniques)
İçerik Statik elektrik alanı: temel elektrot sistemleri, maksimum elektrik alan şiddetinin yaklaşık hesabı, tabakalı elektrot sistemleri, konform dönüşüm, sayısal yöntemler. Boşalma olaylarına giriş: gazlarda boşalma olayları (Townsend ve kanal teorileri); korona, yıldırım ve yüzeysel boşalma, katı ve sıvı yalıtkanlarda boşalma olayları. Aşırı gerilimler ve aşırı gerilimlere karşı korumanın temelleri. Yüksek gerilimlerin üretilmesi ve ölçülmesi.
Content Electrostatic Fields: basic electrode systems, approximate calculation of maximum electric field strength, electrode systems with multi-dielectrics, conformal mapping, numerical methods for electrostatic field calculations. Introduction to discharge phenomena: discharge phenomena in gases (Townsend and streamer theories); corona, lightning and surface discharges, discharge phenomena in solid and liquid dielectrics. Fundamentals of overvoltages and overvoltage protection. Generation and measurement of high voltages.

Kod (Code) ELK314
Ders (Title) Güç Transformatörleri Tasarımı (Design of Power Transformers)
İçerik Kendi kendine soğuyan yağlı tip bir güç transformatörünün tasarımı ve konstrüksiyonu yapılacaktır. Her öğrenciye verilen değişik plaka değerlerine göre, transformatörün, magnetik devre hesabı, primer ve sekonder sargıları, verimi ve ısınması hesap edilir. Hesaplanan transformatör boyutlarına ilişkin konstrüksiyon çizimleri hazırlanır.
Content Design and construction of oil-immersed, self-cooled power transformers are realized. Calculations related to magnetic circuit, primary and secondary windings, efficiency and heating are carried out for different nameplate values assigned to each student. Technical drawings of designed transformers are plotted using calculated dimensions.

Kod (Code) ELK324
Ders (Title) Küçük Elektrik Makinaları ve Uygulamaları (Small Electrical Machines and Their Applications)
İçerik Magnetik malzemeler ve özellikleri, magnetik devreler, enerji dönüşümü ilkeleri. Adım motorlarının çalışma ilkeleri ve besleme devreleri. Anahtarlamalı relüktans makinası ve besleme devreleri. Sürekli mıknatıslı d.a. ve senkron makinalar, bunların kullanım alanları ve otomasyon uygulamaları. Küçük kontrol motorları, robotik ve biyomedikal uygulamaları. Daimi mıknatıslı küçük d.a. makinalarının tasarımı.
Content Magnetic materials and their features, magnetic circuits, energy conversion principles. Operational principles of step motors and their drive circuits. Switched reluctance machines and their drive circuits. Permanent-magnet DC and synchronous machines, and their applications in automation systems. Small motor applications in robotic and biomedical applications. Design of small permanent-magnet DC motors.

Kod (Code) ELK334E
Ders (Title) Güç Elektroniği Devre Tasarımı (Design of Power Electronic Circuits)
İçerik Tristor(SCR), Kapıdan Tıkanan Tristor(GTO), Tranzistor(BJT), MOSFET, Kapıdan yalıtılmış Tranzistor (IGBT) ve MOS Denetimli Tristor (MCT) için sürücü devreleri. Anahtar kayıpları, sert ve yumuşak anahtarlama, soğutucu tasarımı. Güç elektroniği devre tasarımında kullanılan elektronik elemanlar. Koruma ve kontrol devreleri. Güç elektroniği devre tasarım örnekleri: Doğru akım kıyıcısı, alternatif akım kıyıcısı, kontrollu doğrultucu, ve evirici tasarımı.
Content Drive circuits for thyristor, Gate-turn-off thyristor, transistor, MOSFET, insulated gate bipolar transistor, MOS-controlled thyristor. Switching losses, hard and soft chopping, heat sink design. Electronic components used to design power electronic circuit, protection and control circuits. Power electronics circuit design examples: DC chopper, AC chopper, controlled rectifier and inverter design.

Kod (Code) ELK344
Ders (Title) Elektrik Tesislerinde Güvenlik (Safety in Electrical Installations)
İçerik Elektrik tesislerinde hatalar ve etkileri. Elektrik akımlarının insanlar üzerindeki etkileri ve yangın tehlikesi. Alçak gerilim şebek tipleri ve korumanın koordinasyonu: TN;TT ve IT tipi şebekeler (birinci harf şebekenin yıldız noktasının topraklanmış veya yalıtılmış olduğunun, ikinci harf ise işletme cihazının topraklanmış veya nötür hattına bağlanmış olduğunu gösterir.) Alçak gerilim tesislerinde elektrik kazalarına karşı koruma önlemleri: küçük gerilim koruma ayırması, koruma hattı, koruma topraklaması, sıfırlama, hata gerilimi ile koruma: topraklama tesileri: koruma topraklaması, işletme topraklaması, yıldırıma karşı koruma topraklaması. Topraklayıcı tipleri: şerit, çubuk, levha, özel, bileşik topraklayıçılar. Topraklayıcı geçiş dirençlerinin ölçülmesi ve hesaplanması. Alçak gerilim tesislerinde aşırı gerilimler ve bunlara karşı alınan koruma önlemleri.
Content Faults and Fault effects in Electrical Installations. Electrical current effects on human and fire danger. Low voltage network types and protection coordination: TT, IT, and TN type networks (first letter shows network position, second letter means apparatus position). Protection precautions in low voltage networks: Low voltage, protection isolation, protection line, grounding, neutralizing, protections with fault voltage and fault current. Grounding systems: grounding, active part grounding, lightning protection grounding. Electrode types: strip, plate, special, and compound electrodes. Measurement and calculation grounding resistance. Over voltages in low-voltage systems and precautions taken to protect against them.

Kod (Code) ELK354
Ders (Title) Dış Aydınlatma (Exterior Illumination)
İçerik Dış aydınlatmada kullanılan ışık kaynakları. Projektörler. Yol ve alan aydınlatması armatürleri. Yol aydınlatması, tünel aydınlatması, alan ve cephe aydınlatması, spor sahalarının aydınlatılması esasları, hesap ve tasarım yöntemleri.
Content Outdoor light sources. Floodlight luminaries. Roadway and area luminaries. Calculation and design techniques for lightinf of roadways, tunnels, area and floods, outdoor sports fields.

Kod (Code) ELK374E
Ders (Title) Nuclear Energy and Nuclear Reactors (Nuclear Energy and Nuclear Reactors)
İçerik Nükleer reaksiyonlar. Fisyon olayı. Nükleer enerjisinin elde edilmesi. Nükleer reaktör kavramı. Araştırma reaktörleri. Hızlı reaktörler. Nükleer yakıt malzemeleri.
Content Nuclear reactions. Nuclear fusion. Production of nuclear energy. Nuclear reactor concept. Research reactors. Power reactors. Fast reactors. Nuclear fuel materials.

Kod (Code) ELK352
Ders (Title) Aydınlatma ve İç Tesisat Proje (Illumination and Indoor Installation Project)
İçerik Aydınlatma hesabı; Proje evrleri; Kuvvetli akım ve zayıf akım tesisatları; iletken kesiti hesabı; Açma-kapama, koruma ve ölçme elemanları; Kolon şemaları ve yükleme cetvelleri; motaj ve malzeme detayları; Raporlar
Content

Kod (Code) ELK421
Ders (Title) Elektrik Enerjisi Üretimi ( Electric Energy Generation)
İçerik Elektrik enerjisinin üretimi, tasarımı ve yapısına, çeşitli tipteki santralların ve senkron makinanın özelliklerine ve değişik uyarma yapılarına giriş. Isıl ve hidrolik santrallar. Elektrik ekonomisi, yük- frekans kontrolu ve gerilim kontrolu, kesiciler, röleler ve farklı koruma yapıları. Güç sistemlerinde ölçüm cihazları.
Content To introduce electric energy generation, design and construction concepts, chracteristics of various types of plants and synchronous machine, exciting configuration kinds. Thermal and hydro plants. Electric economy, load-frequency control, and voltage control, Circuit breakers, relays and different protection configurations. Measurement tools in power systems.

Kod (Code) ELK431
Ders (Title) Elektrik Makinaları Laboratuvarı I (Electrical Machines Laboratory I)
İçerik Bir fazlı transformatörde eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi. Üç fazlı asenkron motorda eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi ve hız kontrolu. Frekans değiştirici ile bilgisayar destekli hız kontrolu. Yüklenmiç bir-fazlı bir asenkron makinanın ısınma deneyi. Senkron generatör karakteristiklerinin çıkartılışı. Senkron motora yol verme yöntemlerinin incelenmesi. Doğru akım motorlarının dört bölgede hız kontrolu. Çıkık-kutuplu senkron generatörün eşdeğer devre parametrelerinin bulunması.
Content Determining equivalent circuit parameters of single phase transformer. Determining equivalent circuit parameters of three phase induction motors and speed control. Computer aided speed control of three-phase induction machines fed from a cycloconverter. Heating in a loaded, single-phase induction machine. Determining synchronous generator characteristics. Starting of synchronous motors. Four-quadrant speed control of DC motors. Determining equivalent circuit parameters of a salient-pole synchronous machine.

Kod (Code) ELK411
Ders (Title) Yüksek Gerilim Laboratuvarı (High Voltage Laboratory)
İçerik Elektrostatik alanların deneysel ve sayısal yöntemlerle incelenmesi. Küresel elektrotlarla ölçme. Yüksek doğru ve darbe gerilimlerinin üretilmesi ve ölçülmesi. Paschen eğrisinin deneysel olarak çıkarılması. Yalıtkan yağların delinme dayanımı. Katı yalıtkanlarda delinme eğrisinin çıkarılması. Kayıp katsayısı ve bağıl dielektrik sabitinin belirlenmesi. İzolatör zincirinde gerilim dağılışı ve atlama geriliminin belirlenmesi. Korona ve kısmi boşalma deneyleri.
Content Experimental and numerical analysis of electrostatic fields. Measurement using sphere gaps. Generation and measurement of HV direct and impulse voltages. Experimental determination of Paschen's Curve. Breakdown strength of insulating oils. Determination of breakdown curve for solid insulating materials. Measurement of the relative permittivity and the dissipation factor. Determination of flashover voltage and potential distribution of an insulator string. Corona and partial discharge tests.

Kod (Code) ELK415E
Ders (Title) Digital Protection and Signalling (Digital Protection and Signalling)
İçerik Koruma sistemlerine giriş. Koruma bölgeleri. Elektrik güç sistemlerinin korunması. Dijital (Mikroişlemcili/DSP işlemcili) koruma rölesi donanımı ve işaret koşullandırma (işaret ön işleme). Dijital koruma ve arıza yeri belirleme algoritmaları. Dijital röle yazılımı. Koruma sinyalizasyonu ve veri değişimi. Açma transferi ve pilot koruma. Pilot olmayan koruma. Elektrik güç sistemlerinin anormal olaylara karşı korunması. Birleştirilymiş entegre koruma ve kontrol sistemleri.
Content Introduction to protection systems. The protection overlay. Power System protection. Hardware and signal conditioning for digital (Microprocessor/DSP Based) relays. Digital protection and fault location algorithms. Digital relay software. Protection signaling and data exchange. Transfer tripping and pilot relaying. Non-pilot relaying. Protection aspects of power system phenomena. Integrated Protection and Control Systems.

Kod (Code) ELK425E
Ders (Title) Nuclear Technology (Nuclear Technology)
İçerik Nükleer metroloji. iyonlaştırıcı radyasyonların izlenmesi. Radyasyona karşı koruma. Reaktör enstrümantasyonu ve nükleer elektronik. Arıza tespiti ve tanı teknikleri.
Content Nuclear metrology. Detection of ionizing radiation. Radiation shielding. Reactor instrumentation and nuclear electronics. Fault detection and diagnosis techniques.

Kod (Code) ELK453E
Ders (Title) Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları I (Industrial Applications of Power Electronics I)
İçerik Statik anahtar. Alçaltıcı, yükseltici, alçaltıcı-yükseltici DA/DA çeviricileri. Çapraz, düz, itme-çekme, yarım köprü, tam köprü yalıtımlı çeviriciler. Kesintisiz güç kaynaklarının çalışma ilkeleri, türleri, akü doldurma ve kontrol devreleri. Elektronik Balast. Yüksek doğru gerilimli enerji iletiminde güç elektroniği devreleri. Güç katsayısının iyileştirilmesi için statik reaktif güç kompanzasyonu ve aktif süzgeç devreleri. Elektrokimya uygulamaları. Endüksiyon ocaklarında güç elektroniği devreleri.
Content Static switches, Buck, Boost, Buck-Boost DC/DC Converters, flyback, forward, push-pull, half-bridge and full-bridge converters. Operational principles, types, battery charging methods and control circuits of uninterruptable power supplies. Electronic balast. Power electronic circuits at HVDC transmission. Power factor correction using static reactive-power compansation and active filters. Electrochemical applications. Power electronic circuits at induction furnaces.

Kod (Code) ELK413
Ders (Title) Doğru Akım Makinalarının Bilgisayar Destekli Tasarımı (Computer-Aided Design of Direct Current Machines)
İçerik Her öğrenci kendisine verilen değişik plaka değerlerine göre bir doğru akım makinasının tasarımı ve konstrüksiyonu yapar. Makinanın ana boyutları, endüvi sargısı, kollektör ve fırçaları, esas ve yardımcı kutuplarının boyutları, bakır ve demir kayıpları, ısınma ve verimi için gerekli hesaplamalar öğrencinin seçeceği bir yazılım programı yardımı ile yürütülür. Tasarımı yapılan makinanın teknik resimleri bilgisayarda bir çizim yazılımı desteğiyle hazırlanır.
Content Design and construction of direct-current machines are realized for different nameplate values assigned to each student. Calculations related to main machine dimensions, armature windings, commutators and brushes, main field and auxilary pole dimensions, copper and iron losses, heating and efficiency of the machine are carried out by means of a computer program selected by students. An engineering drawing software is utilized to generate technical drawings and documentation.

Kod (Code) ELK419
Ders (Title) Enerji Sistemlerinde Dengesiz Çalışma (Unbalanced Operation in Power Systems)
İçerik Elektrik enerji sistemlerine ilişkin temel kavramlar. Birim değerler. Simetrili bileşenlerle arıza analizi. Enerji sistemlerinin bileşen empedansları. Dengeli arızaların analizi. Dengesiz arızaların analizi. Eşzamanlı arızalar. Dengesiz arızalara karşı koruma. Admitans matrisi kullanılarak bilgisayarla çözüm yöntemleri. Empedans matrisi kullanılarak bilgisayarla çözüm yöntemleri.
Content Basic principles of electric power systems. Per-unit systems. Fault analysis with symmetrical components. Sequence impedances of power systems. Analysis of balanced faults. Analysis of unbalanced faults. Simultaneous faults. Protection against unbalanced faults. Computer solution methods using the admittance matrix. Computer solution methods using the impedance matrix.

Kod (Code) ELK423
Ders (Title) Özel Elektrik Makinaları (Special Electrical Machines)
İçerik Senkron-asenkron motor. Çift beslemeli asenkron motor. Yüksek frekans motorları. Lineer makinalar. Frenleme motorları. Harici rotorlu motorlar. Titreşim motorları. Tambur motorlar. Çok fazlı komutatör motorlar. Schrage motoru. Tek fazlı komutatör motorlar. Histerezis motorları. Yanıcı ortamlar için elektrik motorları.
Content Synchronous induction motor. Doubly-fed induction motor. High-frequency motors. Linear machines. Braking motors. Motors with external rotors. Oscilating motors. Tambourine motors. Poly-phase commutator motors. Schrage motors. Single-phase commutator motors. Hysteresis motors. Explosion-proof electric motors.

Kod (Code) ELK433
Ders (Title) Elektrik Makinalarında Sargılar (Windings in Electrical Machines)
İçerik Temel kavramlar. Doğru akım ve alternatif akım sargıları, sargı tipleri ve sınıflandırılması. Doğru akım makinalarında esas kutup, yardımcı kutup ve kompanzasyon sargıları. Çıkık kutuplu ve yuvarlak rotorlu senkron makinada kutup ve amortisör sargıları. Sargıların yalıtılmasında kullanılan malzemeler ve sınıflandırılması. Sargı ve yalıtım direnci ölçme yöntemleri. Bağlantı kontrolü. Bağlama grubu veya sargı yapısının değiştirilmesinin alternatif akım makinalarına ve doğru akım makinalarına uygulanması.
Content Basic concepts. Alternating and direct current windings, their classification and types. Main pole and auxiliary pole windings in direct-current machines. Pole and damper windings in salient-pole and cylindirical-rotor synchronous machines. Classification of winding insulation materials. Measurement methods for winding resistance and insulation resistance. Winding connection groups. Applications of changing connection groups or construction of direct-current and alternating current machine windings.

Kod (Code) ELK443
Ders (Title) Elektrik Makine Dinamiğinin Temelleri (Dynamics of Electrical Machines)
İçerik Temel Kavramlar. Doğru akım makinalarının dinamik davranışı, matamatik modelleri, devre modelleri, transfer fonsiyonları, blok gösterimleri ve sistem dinamik cevabı. Senkron makinaların d-q-0 eksen takımında matematiksel modellenmesi, birime indirgenmiş büyüklükler, ve sayısal benzetişimler. Asenkron makinaların değişik referans eksen takımında matematiksel modelleri, birime indirgenmiş büyüklüler ve sayısal benzetişimler.
Content Basic concepts. Dynamic behaviour, mathematical and circuit models, transfer functions, block diagrams, and dynamic response of DC machines. Mathematical models at the d-q-0 coordinate system, per-unit quantities, and numerical simulations of synchronous machines. Mathematical models at variable reference coordinate systems, per-unit quantities, and numerical simulations of induction machines.

Kod (Code) ELK463
Ders (Title) Aşırı Gerilimler ve Yalıtım Koordinasyonu (Overvoltages and Insulation Coordination)
İçerik Temel kavramlar. İç aşırı gerilimler: gerilim yükselmesi ve açma-kapama aşırı gerilimleri. Dış aşırı gerilimler: özellikleri ve etkileri. Yürüyen dalga problemleri: yürüyen dalgaların yansıma ve kırılması, Bewley ve Bergeron yöntemleri. Aşırı gerilimlere karşı koruma: koruma aygıtları, seçimi ve yerleştirilmeleri. Yıldırımdan korunma. Yüksek gerilim izolatörleri. Yalıtım koordinasyonu: tanımlar ve sınıflandırma, istatistiksel değerlendirme.
Content Basic concepts. Internal overvoltages: power frequency voltage variations, switching overvoltages. External overvoltages: properties and effects. Traveling wave problems: reflection and transmission of traveling waves, Bewley and Bergeron methods. Protection against overvoltages: protection devices, their selection and installation. Protection against the lightning. High voltage insulators. Insulation coordination: definitions and classification, statistical evaluation.

Kod (Code) ELK473
Ders (Title) Yüksek Gerilim Tekniğinde Boşalma Olayları (Discharge Phenomena in High Voltage Technique)
İçerik Kinetik gaz teorisi hakkında temel bilgiler. İyonizasyon türleri. İyonizasyona zıt olaylar: devingenlik, yayılma, yeniden birleşme. Düzgün ve az düzgün alanda Townsend boşalma teorisi. Vakumun delinme dayanımı. Kanal boşalma teorisi. Korona boşalması. Yıldırım boşalması. Yüzeysel boşalma. Ark boşalması. Sıvı yalıtkanlarda boşalma olayları: etkenler ve teoriler. Katı yalıtkanlarda boşalma olayları.
Content Fundamentals of the kinetic gas theory. Ionization and decay processes: mobility, diffusion, recombination. Townsend breakdown theory in uniform and quasi-uniform fields. Breakdown strength of vacuum. Streamer breakdown theory. Corona discharge. Lightning discharge. Arc discharge. Discharge phenomena in liquid dielectrics: affecting parameters and theories. Discharge phenomena in solid dielectrics.

Kod (Code) ELK483
Ders (Title) Yüksek Gerilim Güç Kesicileri (High Voltage Power Circuit Breakers)
İçerik Kesiciler ve kesme olayı hakkında genel bilgi. Güç sistemlerinde devre açma kapama olayının analizi, açma kapama aşırı gerilimleri, toparlanma gerilimi. Ark olayının incelenmesi, ark söndürme yöntemleri. Kontak problemi. Doğru akımda ark kesme problemi ve kesme yöntemleri. Kesici türleri ve yapıları. Kesicilerin seçimi. Kesiciler için direkt, endirekt ve sentetik deney yöntemleri.
Content Introduction to power circuit breakers and breaking principles. Analysis of switching phenomenon in the high voltage power systems, switching surges, recovery voltage. Electrical arcs, arc extinction methods. Electrical contact problem. Breaking and extinction of arc at direct current. Survey of circuit breaker types and constructions. Selection of power circuit breakers. Direct, indirect and sentetic test methods for circuit breakers.

Kod (Code) ELK493
Ders (Title) Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuvarı (Illumination and Indoor Installation Laboratory)
İçerik Işık akısı, ışık şiddeti, aydınlık düzeyi ve güç faktörü ölçülmesinde kullanılan çeşitli cihazlar ve düzeneklerin tanıtılması. Anahtar ve kontaktör sistemlerin, rölelerin, ışık kaynaklarının karakteristklerinin çıkarılması. Sigortaların akım-zaman karakteristiklerin belirlenmesi. Armatürünlerin ışık dağılım eğrisinin çıkartılması. Armatürlerin ışık akısı ve veriminin ölçülmesi.
Content Introduction of instruments and systems used for measuring luminous intensity, luminous flux, illumination level and power factor. Experimental determination of electrical characteristics of switches and contactor systems. Current-time characteristics of fuses, relays, light sources. Finding luminous-intensity curves of luminaires. Luminous flux and efficiency measurements.

Kod (Code) ELK495
Ders (Title) Elektrik Enerji Kalitesi ve Harmonikler (Electric Power Quality and Harmonics)
İçerik Elektrik enerji kalitesine giriş, elektrik enerji kalitesi tanımı, elektrik enerji kalitesi terimleri. Elektrik enerji kalitesi problemleri: Kesinti, gerilim çökmesi ve şişmesi, düşük gerilim, aşırı gerilim, gerilim dengesizliği, dalga biçimi bozulması,gerilim dalgalanması, frekans değişimi, geçici aşırı gerilim. Elektrik enerji kalitesi problemlerinin cihazlara etkileri. Harmonik temelleri, sinüzoidal olmayan şartlarda elektrik enerji sistem büyüklükleri, harmonik indisler, harmonik bozulmaların etkileri, harmonik kaynakları. Harmonik kaynaklarının modellenmesi, elektrik şebeke modelleri, dağıtım sistemlerinin harmonik analizi,harmonik kontrol prensipleri, sinüzoidal olmayan şartlar altında reaktif enerji kompanzasyonu, harmonik filtre tasarımı, elektrik enerji sistemlerinin tepki karakteristiği, harmonik rezonans. Dağıtım planlamasına enerji kalitesinin dahil edilmesi: elektrik dağıtım sistemleri ve elektrik enerji kalitesi, duyarlı cihazlar için topraklama tekniği, yetersiz nötr iletkeni,dağılmış üretimin elektrik enerji kalitesine etkileri. Geçici aşırı gerilimler, Kondansatörelerin anahtarlanması, gerilim çökmesi ve kesintiler, gerilim çökmesi ve kesintilerin azaltılması, uzun süreli gerilim değişimleri, efektif değer değişim indisleri, gerilim düzenlemesi, gerilim düzenlemesi için cihazlar. Elektrik enerji kalitesi ölçü cihazları, elektrik enerji kalitesi izleme sistemleri. elektrik enerji kaltesi standartları. elektrik enerji kalitesi maliyet analizi, temel enerji kalitesi porblemleri maliyetinin belirlenmesi, elektrik enerji kalitesi iyileştirme maliyetinin belirlenmesi.
Content Introduction to electrical power quality, electrical power quality definition, power quality terms. Electrical power quality problems: Interruption, voltage sag and swell, undervoltage, overvoltage, voltage unbalance, waveform distortion, voltage fluctuation, power frequency variations, transient overvoltage. Effects of power quality problems on equipment. Fundamental of harmonics, power system quantities under nonsinusoidal condition, harmonic indices, effects of harmonic distortion, harmonic sources, harmonic source modeling, electrical network modeling, distribution system harmonic analysis, principles of control harmonics, reactive power compensation under nonsunisoidal condition, harmonic filter design, power system response characteristic, harmonic resonance. Including power quality in distribution planning: Electrical distribution system and power quality, grounding technique for sensitive equipment,insufficient neutral conductor, effects of distributed generation on power quality. Transient overvoltages, capacitor switching, voltage sag and interruption, mitigation of interruption and voltage sag, long-duration voltage variation, rms variation indices, voltage regulation, devices for voltage regulation.Power quality measurement equipment, power quality monitoring systems. electrical power quality standards. Power quality cost analysis, determine base power quality problem cost, determine base power quality improvement cost.

Kod (Code) ELK497
Ders (Title) Fırçasız Elektrik Motorları (Brushless Electric Motors)
İçerik Ders fırçasız motor teknolojisine giriş niteliğini taşımaktadır. İçeriğinde yer alan konular: Fırçalı motorlar, fırçasız motorların yapısı, sürücü devreler, sürekli mıknatıs türleri, algılayıcısız sürüş teknikleri, tasarım problemleri.
Content This is an introductory course in the field of brushless machine technology. Including brushed type machine operation, brushless operation, structures of brushless motors, driver circuits, PMs, sensorless control techniques, design issues.

Kod (Code) ELK412
Ders (Title) Elektrik Enerjisi Dağıtımı (Distribution of Electrical Energy)
İçerik Şebekenin Tanımı: Yüksek ve Orta Gerilim Şebekeleri, alçak gerilim şebekeleri, şebeke yükü ve geriliminin belirlenmesi. Hat kesiti hesap hesap kriterleri. Alçak ve orta gerilim şebekelerinde gerilim düşümü hesapları, kayıplara göre hat kesitinin belirlenmesi. Reaktif güç ihtiyacı, Reaktif güç üretimi, kompanzazyonun yararları şebeke arızaları ve kısa devre hesapları. Elektrik Tesisleri Laboratuvarı'ndaki yapılacak laboratuvar çalışması çeşitli tip koruma röleleri, regülatörler ve diğer yardımcı elemanların karekteristik değerlerinin ve çalışma durumlarının belirlenmesini içerir.
Content Description of network types according to voltage levels and their configurations. Determination cross-section, current carrying capacity and losses of power lines. Calculation of voltage drop in the Medium and Low Voltage Distribution Systems. Determinations of reactive power and installation of compensation systems, benefits gained with installation of compensation systems. Calculation of network faults and short circuit currents. Laboratory work at the Electrical Installation Laboratory comprises of experiments with relays, contactors, voltage regulators, measurement transformers, instrumentation for measurement of insulation.

Kod (Code) ELK454E
Ders (Title) Elektrik Makinalarının Endüstriyel Uygulamaları (Industrial Applications of Electrical Machines)
İçerik Tahrik sistemlerinin mekaniği. Doğrusal ve dairesel hareketin kinematiği ve kinetiği. Hareketin analizi için grafiksel ne sayısal yöntemler. Mekaniksel büyüklüklerin ve parametrelerin hesabı. Atalet, kuvvet, moment, enerji ve sürtünme. Doğrudan ve dişli bağlama mekanizmaları. Elektrik motorları ve yüklerin karakteristikleri. Tahrik sistemlerinde sürekli hal ve dinamik karalılık şartları. Enerji gerik kazanimlı ve kazanımsız kipte çalışma. Kalkınma, hızlanma, frenleme ve hız değiştirme zamanları. Tahrik sistemlerinin ve bileşenlerinin yatırım, planlama ve işletmesi.
Content Mechanics of drive systems. Kinematics and kinetics of linear and circular motions. Analysis of motion using graphical and numerical methods. Calculation of mechanical properties and quantities. The moment of inertia, force, torque, work, power, energy, and friction. Direct coupling and gear mechanisms. Characteristics of electric motors and driven loads. Steady-state and dynamic stability conditions of electric drives. Driving and regenerating modes. Starting, acceleration, breaking and speed adjustment times. Investment, planning, installation and operation stages of electric drives and related components.

Kod (Code) ELK474E
Ders (Title) Güç Sistemlerinde Kontrol ve İletişim (Power System Control and Communication)
İçerik Güç sistemlerinin işletilmesi ve yönetimi. Güç sistemlerinin modellenmesine giriş. Güç sistemlerinin bilgisayarla kontrolu; gerilim ve üretim kontrolu. Güç sistemlerinde veri iletişimi ihtiyacı; uzaktan okuma, işletim, koruma, kontrol ve yönetim. Güç sistemleri uygulamaları için haberleşme ortamları. Güç sistemlerinde veri iletişimi. Danışmalı kontrol ve veri toplama sistemleri ve güç sistemlerindeki uygulamaları.
Content Power system operation and management. Introduction to modelling of power system components. Computer-based control of power systems; voltage and generation control. Data communication requirements in modern power systems: remote metering, operation, control, protection and management. Communication channels for power system applications. Data communications in power systems. Supervisory control and data acquisition (SCADA) system. SCADA applications in power systems.

Kod (Code) ELK494E
Ders (Title) Direct Energy Conversion (Direct Energy Conversion)
İçerik Temel Fiziksel prensipler ve kavramlar. Doğrudan enerji dönüşümü (DED). Güç üretim yöntemleri: Magnetohidrodinamik (MHD), termoelektrik, termoiyonik, yakıt pilleri, fotovoltaik, Elektrohidrodinamik (EHD). Çesitli yöntemler: ferromagnetik, Nernst, termofotovoltaik. Yüksek güçlü DED generatörleri. Açık ve kapalı üretim sistemleri. DED uygulamaları. Ekonomik konular ve gelecekte beklenenler.
Content Fundamental physical principles and concepts. Direct Energy Conversion (DEC). Methods of Power Generation: Magnetohydrodynamics (MHD), Thermoelectric, Thermoionic, Fuel Cells, Photovoltaic, Electrohydrodynamics (EHD). Miscellaneous methods: Ferromagnetic, Nernst, Thermophotovoltaic, other methods. High Power DEC Generators. Open and closed generation systems. DEC applications. Economic aspects and future trends.

Kod (Code) ELK496E
Ders (Title) Güç Sistemleri Dinamiği ve Kararlılığı (Power System Dynamics and Stability)
İçerik  
Content Electric power systems are highly complex dynamical networks which pose a great challenge in the analysis of their dynamics and stability. This course covers a wide range of topics in power system dynamics including the electromagnetic phenomena and electromechanical dynamics under small and large disturbances as well as frequency variations. After introducing some general concepts, stability problems associated with voltage and electromechanical dynamics in power systems are also studied. Finally, stability enhancement methods are presented.

Kod (Code) ELK414
Ders (Title) Elektrik Makinalarında Aşırı Zorlanmalar (Overstresses in Electrical Machines)
İçerik Transformatör ve dönen makinalarda elektrostatik zorlanmalar. Transformatör sargılarında oluşan elektrodinamik zorlanmalar. Elektrodinamik kuvvetlerin hesabı için yöntemler. Vector potansiyeli ve Roth yöntemi. Dönen makinalarda sargı başlarında oluşan kuvvetlerin hesabı. Transformatörlerde ve dönen elektrik makinalarında ısınma ve ısınmanın izolasyon malzemesi üzerine etkisi. Elektrik makinalarında kayıplar ve bu kayıplarının azaltılması.
Content Electrostatic stresses in transformers and rotating machinery. Electrodynamic forces in transformer windings. Methods to calculate electrodynamic forces. Vector potential and Roth's method. Calculation of forces near end regions of stator windings. Heating in transformers and rotating electric machinery. Effect of heating on insulation material. Losses in electrical machines and methods to reduce these losses.

Kod (Code) ELK416
Ders (Title) Yüksek Gerilim Tekniğinde Yalıtkan Maddeler (Insulation Materials in High Voltage Technique)
İçerik Giriş. Gaz, sıvı ve katı yalıtkan maddelerde kutuplanma, elektriksel iletim ve boşalma olayları. Elektretler. Vakumun yalıtkanlık özelliği. Kısmi boşalma, elektriksel ve sulu ağaçlanma, elektriksel yaşlanma. Kirlenme problemi. Dielektrik kaybı. Elektriksel yalıtkan maddeler: sınıflandırma, elektriksel, fiziksel, kimyasal, ısıl, mekanik ve teknolojik özellikleri, kullanım alanları. Yalıtkan maddelerin elektriksel özelliklerini belirleyici deneyler.
Content Introduction. Polarization, electrical conduction and discharge phenomena in gaseous, liquid and solid insulating materials. Electrets. Vacuum as an insulator. Partial discharge, electrical and water treeing and electrical aging. Pollution problems. Dielectric loss. Classification, electrical, physical, chemical, thermal, mechanical and technological properties of electrical insulating materials. Test methods for determining electrical characteristics of insulating materials.

Kod (Code) ELK424
Ders (Title) Elektrik Makinalarında İleri Tekniklerle Hız Ayar Projesi (Project: Adv. Tech. in Speed Control of Electrical Machines)
İçerik Klasik hız ayar yöntemleri. Programlanabilen hız ayar ünitelerinin çalışma şekilleri. Programlama dilleri. Bellek ve bellek birimlerinde bilgi emniyeti. Elektrik makinasının dört bölgede çalışması. Üç fazlı asenkron motorda her iki yönde bu ünitelerle yıldız/üçgen yol verme. Bir elektrik makinasının hız denetim projesi.
Content Conventional speed control methods. Programmable speed control units and their principles of operation. Programming languages. Memory and information security in memory units. Four-quadrant operation of an electrical machines. Soft starting of a three-phase induction motor in two directions of rotation. A project for control of an electrical machine.

Kod (Code) ELK426
Ders (Title) Çok Yüksek Gerilim Tekniği (Very High Voltage Technique)
İçerik Uzun mesafelere güç iletiminde olanaklar. Çok yüksek alternatif gerilimle iletim. Ekonomik gerilim. Korona problemi. Çok yüksek gerilimde iletim hatlarının başlıca karakteristikleri. Direk tipleri ve boyutları. Alternatif akım kesicileri ve parafudrlar. Kablolar. Yalıtım koordinasyonu. Çok yüksek doğru gerilimle iletim ve alternatif akımda iletim ile ekonomiklik karşılaştırması. Yüksek gerilim D.A. kablolarının ve iletim hatlarının boyutlandırılması. Doğru akım parafudrları ve kesicileri. Doğru gerilimde iletim hatlarında yalıtım koordinasyonu.
Content Alternatives to long-distance power transmission. Power transmission using very high alternating voltage. Economical voltage level. Corona phenomenon. Characteristics of very high voltage transmission lines. Types and dimensions of transmission line towers. AC power circuit-breakers and lightning arresters. Power cables. Insulation coordination. Power transmission using very high direct voltages. Economical comparision between AC and DC transmission systems. Design of high voltage DC cables and overhead transmission lines. Lightning arresters and power circuit-breakers for direct current transmission systems. Insulation coordination in DC high voltage transmission lines.

Kod (Code) ELK434
Ders (Title) Elektrik Makinaları Laboratuvarı II (Electrical Machines Laboratory II)
İçerik Elektrik makinalarında yavaşlama yöntemi ile eylemsizlik momentinin belirlenmesi. Serbest uyarmalı doğru akım motorunda hız ayarı. Döner alan transformatörü. Doğru akım generatör karakteristiklerinin çıkartılması. Lineer asenkron motor. Senkron generatör karakteristiklerinin çıkartılışı, Potier reaktansı, senkron reaktansların bulunması. Senkronlanan asenkron motor. Üç-fazlı transformatörlerde bağlama grupları ve grup açısının tayini. Üç-fazlı, bilezikli asenkron motor. Senkron motorda V-eğrilerinin çıkartılışı.
Content Determining inertia of electrical machines by using run-down method. Speed control of seperately excited DC motors. Rotating field transformer. Determining characteristics of DC generator and synchronous generator. Linear induction machine. Obtaining Potier and synchronous reactance. Synchronized induction motor. Determination of connection group and group angle of a three-phase transformer. Three-phase, slip-ring induction motor. Obtaining V-curves of synchronous motors.

Kod (Code) ELK436
Ders (Title) Yüksek Gerilim Ölçme Laboratuvarı (High Voltage Meaurement Laboratory)
İçerik Darbe gerilimlerinin üretimi. Darbe gerilimlerinin ölçümü ve istatistiksel değerlendirilmesi. Kısmi boşalmalar. Gazlarda boşalma olayı ve Paschen yasası. Yüksek alternatif gerilimde temel elektrot sistemlerinin atlama karakteristikleri. Doğru ve darbe gerilimlerinde temel elektrot sistemlerinin atlama karakteristikleri. Korona kayıplarının ölçümü.
Content Generation of high-impulse voltages. Measurement and statistical evaluation of high-impulse voltages. Partial discharges. Discharge phenomena in gases, and Paschen's law. Breakdown characteristics of basic electrode systems at high alternating voltages. Breakdown characteristics of basic electrode systems at high-direct and high-impulse voltages. Measurement of corona losses.

Kod (Code) ELK444
Ders (Title) Güç Elektroniği Endüstriyel Uygulamaları II (Industrial Applications of Power Electronics II)
İçerik Doğru akım makinasının bir üç-fazlı doğrultucudan ve DA kıyıcısından beslenmesi. Hız denetimi, yol verme, enerji geri kazanımı ve dinamik frenleme. Çift çevirici ile dört bölgede denetim. Gerilim ve akım ara devreli eviriciler ile beslenen bir asenkron motorun V/f skaler denetimi, açık çevrim ve kapalı çevrim denetimi, ve dört bölgede denetimi. Statik Kramer ve Statik Scherbius sistemleri. Yumuşak yol verme. Senkron ve adım motorlarının denetimi için yöntemler.
Content DC motors supplied from single-phase, three-phase rectifiers and DC choppers. Speed control, starting, regenerative and dynamic braking. Four-quadrant operation with dual converters. V/f scalar control, open and closed loop control, and four-quadrant control of induction machines supplied from a current- and voltage-fed inverters. Static Kramer and static Scherbius systems. Soft starting. Control techniques of synchronous machines and step motors.

Kod (Code) ELK446
Ders (Title) Özel İç Aydınlatma (Interior Lighting)
İçerik Alternatif aydınlık düzeyi hesapları. İç aydınlatmada direkt ve endirekt kamaşma. Kontrast geriverim katsayısı. Yüzey renkleri ve renk sistemleri. Hacim içi enerji akışı hesabı. Yapay iklimlendirme ve akustik. Büro, okul, hastane, müze, lokanta, sergi mahali, kütüphane, otel, tiyatro gibi özel işlevlere sahip hacimlerde aydınlatma problemlerinin incelenmesi ve diğer tesisatlar ile entegrasyonu.
Content Alternative calculations of illumination. Direct and indirect glare in interiors. Contrast rendering factor. Surface colors and color systems. Energy flow in buildings. Artificial ventilation and acoustics. Examination of interior lighting problems in buildings such as offices, schools, hospitals, museums, restaurants, galleries, libraries, hotels, theaters and integration with other installations.

Kod (Code) ELK456
Ders (Title) Endüstri Tesislerinde Aydınlatma (Lighting in Industrial Buildings)
İçerik Acil durum aydınlatması. Emniyet aydınlatması. Sakıncalı ve tehlikeli cevrelerde aydınlatma. Taşınabilir ve geçici aydınlatma. Yiyecek, içecek, farmakoloji, giyecek, tekstil, kağıt, deri, plastik, baskı, mobilya, metal, döküm, cam endüstrilerinde, inşaat alanları ve petrokimya endüstrilerinde aydınlatma hesabı. Aydınlatmaya bağlı tesisat, işletim ve bakım gerekleri.
Content Emergency lighting. Security lighting. Lighting in hostile and hazardous environments. Mobile and portable lighting. Lighting calculations, relevant electrical installation, operation and maintenance needs in food, drink, pharmaceutical, clothing, textiles, paper, leather, plastics, printing, furniture, metals, foundries, glass, petrochemical industries and building and civil engineering sites.

Kod (Code) ELK464
Ders (Title) Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği (Protection Techniques in Electrical Installations)
İçerik Güç sistemlerinin korumasına giriş. Şebeke hataları, tipleri ve belirlenmesi. Hataların sonuçları. Hataların ısıl ve dinamik etkileri. Koruma bileşenleri. Sistem topraklaması. Röleler için ölçü transformatörleri. Koruma yöntemleri. Motorların, generatörlerin ve transformatörlerin korunması. Şebekenin korunması. Orta ve alçak gerilim dağıtım sistemlerinin korunması. Korumanın koordinasyonu.
Content Introduction to Power System Protection. Network faults, their types and fault detection. Results of faults. Thermal and dynamic effects of faults. Components of protection. System Grounding. Instrument transformers for relaying. Methods of protection. Protection of motors, generators and transformers. Network protection. Protection of Medium- and low-voltage distribution systems. Protection coordination.

Kod (Code) ELK484
Ders (Title) Elektrik Tesisleri Proje (Electrical Installation Project)
İçerik Bu derste bir yerleşim bölgesinin elektrik dağıtımının projelendirme adımlarının öğrenciye tanıtılması amaçlanmıştır. Bir 34.5 kV'luk havai hat ve aynı gerilim seviyesinde yeraltı kablo tipi halka şebeke ile feeder otomasyonuna olanak sağlayacak şekilde elektriklendirilmesi projesi yapılır. Tüketiciler halka şebekedeki dağıtım transformatörlerinden alçak gerilim hava hattıyla beslenir. Bütün sistem için gerekli mekanik ve elektriksel hesaplar her bir öğrenci tarafından ayrı ayrı hazırlanır. Yapılan hesaplar ve projenin bir kutuplu bağlama şemasını içeren bir rapor hazırlanır.
Content This course is aimed at introducing the steps of an electrification project of a settlement area. A 34.5-kV overhead transmission line and ring-type network of underground cables providing connection to a feeder automation system. Customers are supplied via low-voltage distribution lines from distribution transformers. Electrical and mechanical calculations of the entire network are carried out by each student individually. All calculations and a single-pole connection diagram of the distribution network are documented in a report.

Kod (Code) ELK492
Ders (Title) Bitirme Çalışması (Graduation Project)
İçerik Dersi alan her öğrenci Elektrik Mühendisliği alanında seçmiş olduğu bir konu üzerinde derinlemesine bir çalışma gerçekleştir ve çalışmalarını bir rapor halinde teslim eder.
Content Every student conducts an in-depth study in a selected area of Electrical Engineering under the supervision of an advisor and prepare a technical report of the study.